Контакти:

ТТ-СЕРВИЗ ООД

9300 гр. Добрич

ул. Околовръстен път

Дружба Но:48

Пощенска кутия 235

 

Тел: 00359 58 590750

Fax: 00359 58 592450

Handy: 00359 893 515637

E-mail: tts_ood@mail.bg

 

Общи условия на сделката

Общи условия на сделката

I.             Сключване на сделката

 1. Отправената поръчка е обвързваща за продавача само след писмено потвърждение, касаещо цени, обем и срокове на доставка
 2. Настоящите условия на сделката са валидни и за бъдещи сделки с купувача, независимо дали това изрично е посочено във всеки отделен случай.
 3. Условия от страна на купувача, които се отклоняват или допълват общите условия на сделката стават валидни едва след изричното съгласие от страна на продавача, и не са част от договора даже и при отсъствие на възражения от негова страна.
 4. Всички условия, особено такива които касаят допълнителни уговорки и изменения на договора след неговото сключване, следва да се правят в писмена форма.
 5. Отговорността за избора на продукта, неговата спецификация и приложение е на поръчителя.

II.            Цени

 1. Цените в ценовата листа не са окончателни и могат да търпят промяна. Те са валидни като правило от склада на продавача, освен ако изрично не е договорено  друго.

III.           Условия на плащане

 1. Издадените фактури се заплащат в рамките на 15 дни след датата на издаването им.
 2. Ако след изтичане на 30 дни след датата на фактурата, купувачът не е изплатил дължимата сума, то той дължи лихва за просрочието в размер на 0.05% за всеки просрочен ден.
 3. Всички разходи – съдебни и извънсъдебни, свързани с получаване/осигуряване на вземанията са за сметка на длъжника.

IV.          Срок на доставката

 1. За ангажиментите на продавача относно срока на доставка, определящо е потвърждението на поръчката.
 2. Сроковете на доставка не са обвързващи, поради това, че са зависими от предходни доставчици, транспорт и други фактори, които могат да забавят доставката.
 3. Спазването на срока на доставка предполага изпълнението на задълженията на купувача, относно договора.
 4. Доставчикът не носи отговорност в случай на „непреодолима сила”, довели до нарушение на доставката.
 5. Транспортирането на стоката, става за сметка и отговорност на купувача. Рискът преминава върху купувача при предаването на стоката на лицето ангажирано с транспорта.

V.           Собственост

 1. Продавачът запазва собствеността си върху стоката до пълното и заплащане от страна на купувача.

VI.          Отговорност при несъответствие на доставката

 1. Купувачът е длъжен да провери доставените стоки, асортимент и количество и да уведоми писмено до една седмица продавача в случай на несъответствие или явни недостатъци. Ако до една седмица след доставката не е постъпило писмено уведомление, то  доставката се счита за надлежно изпълнена.
 2. Скрити недостатъци се съобщават писмено не по-късно от една седмица след откриването им.
 3. В случай на несъответствие, доставчика отстранява недостатъка по свое усмотрение, чрез поправка или допълнителна доставка или при съгласие на купувача чрез отбив в цената.
 4. Продавачът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи на купувача, вследствие на несъответствие в доставката.

VII.         Гаранция и рекламация

 1. Гаранционният срок е 12 месеца, считано от датата на продажбата.
 2. Рекламации се приемат по съответния надлежен ред.
 3. Рекламации не се удовлетворяват в следните случаи:

-когато не е спазен срока за рекламация,

-когато е изтекъл гаранционния срок,

-при използване на стоката не по предназначение,

-при неправилен монтаж,

-при неправилна поддръжка,

-при неправилна експлоатация,

-при повреда вследствие от приложение на външна сила,

-при отказ от страна на купувача да съдейства за установяване на причините за повредата или непредоставяне обратно на повредената стока.

VIII.        Разтрогване на договора

 1. Разтрогване на договора е възможно след взаимното съгласие на страните
 2. Несъществено нарушение на ангажиментите не е достатъчно основание за разтрогване на договора.
 3. Разтрогването на договора едностранно, от страна на купувача е възможно в случай на несъответствие в доставката, ако срокът за отстраняване на недостатъка е прекалено дълъг.

IX.          Обезщетение за вреди

 1. Продавачът дължи обезщетение за нанесени вреди само в случай, че неговите законни представители или лица, действащи по негова поръка, са причинили вреда вследствие на груба небрежност.
 2. В случай на груба небрежност от представителите на продавача, отговорността му е ограничена дотолкова, доколкото това е било предсказуемо по време на сключване на договора.
 3. Претенции за обезщетение, произтичащи от „Закона за защита на потребителите” остават непроменени.

X.           Общи положения

 1. Купувачът е длъжен да пази в тайна всички технически и икономически детайли, станали му известни вследствие на деловите контакти.
 2. Забранява се предаването на чертежи, образци, модели и други подобни, както и техни копия на трети лица, без изричното съгласие на продавача.
 3. Място на изпълнението на доставките и плащането е гр.Добрич.
 4. Изключително съдебно място (място на изключителна юрисдикция ?) е гр.Добрич